大悲咒问答网
大悲咒问答网
地藏经全文 地藏经译文 地藏经注音 地藏经经典 地藏经视频
主页/ 地藏经经典/ 文章正文

地藏经第六品原文拼音

导读:为了师兄能够更好的去修行地藏经,师兄在诵读前,就是要知道地藏经全文注音,这样对师兄体会经文中的内容会有一个很好的帮助,同时也会知道地藏经原文讲解了什么内容,下面我们就先去简单的了解地藏经第六品原文拼音吧!地藏经第六品原文拼音: rú lái zàn tàn pǐn dì liù 如来赞叹品第六 ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn ...

 为了师兄能够更好的去修行地藏经,师兄在诵读前,就是要知道地藏经全文注音,这样对师兄体会经文中的内容会有一个很好的帮助,同时也会知道地藏经原文讲解了什么内容,下面我们就先去简单的了解地藏经第六品原文拼音吧!

 地藏经第六品原文拼音:

 rú lái zàn tàn pǐn dì liù

 如来赞叹品第六

 ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

 尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百

 qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

 千 万 亿 恒 河沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

 yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

 音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

 mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

 摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

 fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

 非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

 zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

 藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现

 dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

 大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

 yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

 一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等

 zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

 诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广

 zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

 作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生

 zhènɡ niè pán lè 。

 证 涅 槃 乐 。

 shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

 说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名 曰

 pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

 普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见

 shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

 世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

 sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

 思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来

 shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

 世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

 rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

 人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

 jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

 及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

 ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

 尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

 dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

 sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

 萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

 pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

 普 广 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

 fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

 佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有

 shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

 善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

 mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

 摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者

 、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

 、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三

 shí jié zuì 。

 十 劫 罪 。

 pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

地藏经第六品原文拼音

 普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或

 cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

 彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜

 tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

 铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是

 rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

 人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

 è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

 恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

 yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

 犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。

 ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

 若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养

 dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

 地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁

 děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

 等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香

 、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

 、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱

 、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

 、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

 yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

 一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有

 nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

 女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿

 lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

 力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承

 sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

 斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百

地藏经第六品原文拼音

 qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

 千 万 劫 不 受 女 身 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

 复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋

 , duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

 , 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志

 xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

 心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫

 zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

 中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑

 lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

 陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万

 yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

 亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

 zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

 宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生

 , zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

 , 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

 zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

 藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

 复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人

 , nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

 , 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

 ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

 歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

 yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

 一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中

 jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

 及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫

 hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

 护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲

 shòu zhū hènɡ 。

 受 诸 横 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

 复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人

 jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

 及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

 rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

 人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

 xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

 形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

 lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

 利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

 huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

 或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人

 fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

 非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之

 rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

 人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

 shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

 尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫

 yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

 已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受

 chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

 畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵

 shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

 受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

 duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

 多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

 fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

 复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人

 ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

 供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见

 huǐ miè 。

 毁 灭 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

 复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

 rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

 人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

 kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

 可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

 huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

 或 游 险 道 、或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

 rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

 日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫

 kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

 苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论

 duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

 对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

 dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

 得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

 dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

 但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

 cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

 此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

 huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

 或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对

 bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

 病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

 wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

 为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物, 或

 ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

 供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、或

 zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

 造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

 rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

 如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

 jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

 假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至

 yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

 一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

 yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

 以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是

 rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

 人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

 wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

 无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

 chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

 常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

 shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

 书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

 xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

 形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

 bì huò dà lì 。

 必 获 大 利 。

 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

 是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

 nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

 乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

 rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

 汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心

 mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

 莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

 kě sī yì ɡōnɡ dé 。

 可 思 议 功 德 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

 复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

 huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

 或 梦 或 寐 ,见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

 huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

 或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐

 、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

 、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千

 shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

 生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷

 shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

 属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处

 xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

 希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

 shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

 使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

 pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

 普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令

 duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经

 , huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

 , 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

 rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

 如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

 dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

 当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

 fù jiàn 。

 复 见 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

 复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱

 děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

 等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由

 zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

 之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志

 xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

 心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

 rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

 日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

 shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

 是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

 chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

 常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

 复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

 nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

 内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士

 、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

地藏经第六品原文拼音

 、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新

 chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

 产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早

 yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

 与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念

 pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

 huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

 或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱

 , ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

 , 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承

 fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

 福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

 复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月

 yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

 一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

 shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

 十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十

 bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

 八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是

 zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

 诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

 nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

 南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

 shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

 是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害

 、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

 、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状

 。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

 。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤

 shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

 圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北

 bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

 百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

 dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

 当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来

 bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

 百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋

 rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

 日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸

 hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

 横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当

 zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

 知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千

 wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

 万 亿 大 威 神 力, 利益 之 事 。

 yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

 阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

 shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

 是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像

 , nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

 , 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

 yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

 一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之

 shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

 世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 ,生 尊

 ɡuì jiā 。

 贵 家 。

 ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

 尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹

 dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

 地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言

 : shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

 : 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

 kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

 可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未

 lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

 来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯

 rán dǐnɡ shòu 。

 然 顶 受 。

 shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

 世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

 fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

 佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

 zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

 藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

 zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

 藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫

 lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

 来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

 rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

 汝 等, 依 愿 流 布 。

 pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

 普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

 师兄想要知道地藏经都讲解了什么含义,那么师兄就是要多多的去诵读经文,坚持的去体会经文中都讲解了什么含义,这样坚持不懈的去感悟其中的内容,对我们的帮助还是非常大的。